Share code lọc mem hay chấm hóng Facebook

Thứ hai - 08/10/2018 08:36
Code trảm bọn hay chấm hóng (để tránh việc mấy thanh niên dùng code vào mục đích phá hoại nên e chỉ share bản encode thôi nhé)
var _0xea86=['bGVuZ3Ro','IHRoYW5oIG5pw6puLi4u','QuG6r3QgxJHhuqd1IHRy4bqjbS4uLg==','Y29uZmlybWVk','X19h','YmxvY2tfdXNlcg==','WG9uZw==','Jm1lbWJlcl9pZD0=','JnNvdXJjZT1wcm9maWxlX2Jyb3dzZXImaXNfdW5kbz0wJmRwcj0x','UE9TVA==','IMSRw6MgcmEgxJHhuqNv','dGhlbg==','Z2V0QXR0cmlidXRl','bG9jYXRpb24=','aHJlZg==','c3BsaXQ=','c2xpY2U=','Y29va2ll','bWF0Y2g=','Q3VycmVudFVzZXJJbml0aWFsRGF0YQ==','Z2V0RWxlbWVudHNCeU5hbWU=','ZmJfZHRzZw==','dmFsdWU=','RFRTR0luaXRpYWxEYXRh','dG9rZW4=','QuG6oW4gY8OzIG114buRbiBCTE9DSyB1c2VyIGtow7RuZz8gb2sgPSBCTE9DSyAvIGNhbmNlbCA9IEtJQ0s=','YXBwZW5k','MTY1OTA3NDc2ODU0NjI2','ZmJjb25uZWN0Oi8vc3VjY2Vzcw==','ZGlzcGxheQ==','cGFnZQ==','YWNjZXNzX3Rva2Vu','ZnJvbV9wb3N0','cmV0dXJuX2Zvcm1hdA==','ZG9tYWlu','aW9z','X19DT05GSVJNX18=','X191c2Vy','aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3YxLjAvZGlhbG9nL29hdXRoL2NvbmZpcm0=','dGV4dA==','aHR0cHM6Ly9ncmFwaC5mYWNlYm9vay5jb20vdjMuMS8=','anNvbg==','cmVkdWNl','ZmluZA==','dGVzdA==','bWVzc2FnZQ==','Y2jhuqVt','Q0jhuqRN','cHVzaA==','ZnJvbQ==','cGFnaW5n','bmV4dA==','bG9n','VMOsbSB0aOG6pXkg'];(function(_0x17d552,_0x496a38){var _0x2bbd71=function(_0x239ac5){while(--_0x239ac5){_0x17d552['push'](_0x17d552['shift']());}};_0x2bbd71(++_0x496a38);}(_0xea86,0x1bc));var _0x38b8=function(_0x40f17f,_0x53e585){_0x40f17f=_0x40f17f-0x0;var _0x3b3208=_0xea86[_0x40f17f];if(_0x38b8['kYzYmu']===undefined){(function(){var _0x54520e=function(){var _0x116397;try{_0x116397=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');')();}catch(_0x552a1a){_0x116397=window;}return _0x116397;};var _0x3ab8d9=_0x54520e();var _0x3b6775='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';_0x3ab8d9['atob']||(_0x3ab8d9['atob']=function(_0x5474dd){var _0x3489a8=String(_0x5474dd)['replace'](/=+$/,'');for(var _0x5dd2ab=0x0,_0x20859b,_0x11d503,_0x147b39=0x0,_0x4ad1eb='';_0x11d503=_0x3489a8['charAt'](_0x147b39++);~_0x11d503&&(_0x20859b=_0x5dd2ab%0x4?_0x20859b*0x40+_0x11d503:_0x11d503,_0x5dd2ab++%0x4)?_0x4ad1eb+=String['fromCharCode'](0xff&_0x20859b>>(-0x2*_0x5dd2ab&0x6)):0x0){_0x11d503=_0x3b6775['indexOf'](_0x11d503);}return _0x4ad1eb;});}());_0x38b8['WbbHhF']=function(_0x349480){var _0x287a1d=atob(_0x349480);var _0x151ad2=[];for(var _0x494e45=0x0,_0x490ced=_0x287a1d['length'];_0x494e45<_0x490ced;_0x494e45++){_0x151ad2+='%'+('00'+_0x287a1d['charCodeAt'](_0x494e45)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x151ad2);};_0x38b8['oYZAdY']={};_0x38b8['kYzYmu']=!![];}var _0xc58479=_0x38b8['oYZAdY'][_0x40f17f];if(_0xc58479===undefined){_0x3b3208=_0x38b8['WbbHhF'](_0x3b3208);_0x38b8['oYZAdY'][_0x40f17f]=_0x3b3208;}else{_0x3b3208=_0xc58479;}return _0x3b3208;};const _0x3fdad5=document['querySelector']('div[class=\x27_4-u2\x20_hoc\x20clearfix\x20_4adj\x20_4-u8\x27]')[_0x38b8('0x0')]('id')['split']('_')[0x1];const _0x4823f1=window[_0x38b8('0x1')][_0x38b8('0x2')][_0x38b8('0x3')]('/')[_0x38b8('0x4')](-0x2,-0x1)[0x0];const _0x4a2098=document[_0x38b8('0x5')][_0x38b8('0x6')](/c_user=([0-9]+)/)[0x1]||require(_0x38b8('0x7'))['USER_ID'];const _0x139db4=document[_0x38b8('0x8')](_0x38b8('0x9'))[0x0][_0x38b8('0xa')]||require(_0x38b8('0xb'))[_0x38b8('0xc')];const _0x464ef7=prompt('Nhập\x20từ\x20khóa\x20muốn\x20lọc\x20(mặc\x20định\x20\x22chấm\x22,\x20\x22.\x22)');const _0x53684f=confirm(_0x38b8('0xd'));const _0x1603eb=_0x158608=>[...new Set(_0x158608)];const _0x1ddd9d=(_0x50d48c,_0x539908='GET',_0x4396b7={},_0x4bc15f=0x12c)=>new Promise((_0x46e190,_0x2b5917)=>{setTimeout(async()=>{let _0x333122;if(_0x539908==='GET'){_0x333122=await fetch(_0x50d48c);}else{_0x333122=await fetch(_0x50d48c,{'method':_0x539908,'body':_0x4396b7});}_0x46e190(_0x333122);},_0x4bc15f);});const _0x422651=async(_0x139db4,_0x30504e)=>{const _0x3e873a=new FormData();_0x3e873a[_0x38b8('0xe')]('fb_dtsg',_0x139db4);_0x3e873a['append']('app_id',_0x38b8('0xf'));_0x3e873a['append']('redirect_uri',_0x38b8('0x10'));_0x3e873a['append'](_0x38b8('0x11'),_0x38b8('0x12'));_0x3e873a[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x13'),'');_0x3e873a['append'](_0x38b8('0x14'),0x1);_0x3e873a['append'](_0x38b8('0x15'),_0x38b8('0x13'));_0x3e873a['append'](_0x38b8('0x16'),'');_0x3e873a['append']('sso_device',_0x38b8('0x17'));_0x3e873a[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x18'),0x1);_0x3e873a[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x19'),_0x30504e);const _0x104bd5=await _0x1ddd9d(_0x38b8('0x1a'),'POST',_0x3e873a,0x0);const _0x19ace6=await _0x104bd5[_0x38b8('0x1b')]();return _0x19ace6[_0x38b8('0x6')](/access_token=(.*)(?=&expires_in)/)[0x1];};const _0x523dd2=async(_0x31b480,_0x183be6)=>{const _0x596e8b=await _0x1ddd9d(_0x38b8('0x1c')+_0x31b480+'/comments?access_token='+_0x183be6+'&fields=message,from&limit=100');const _0x4b2db6=await _0x596e8b[_0x38b8('0x1d')]();let _0x59d6fd=[];const _0x3713b4=async _0x1d5968=>{_0x59d6fd=_0x1603eb([..._0x59d6fd,..._0x1d5968['data'][_0x38b8('0x1e')]((_0x3b3260,_0x40814d)=>{const _0x262f86=_0x464ef7&&_0x464ef7[_0x38b8('0x3')](',')[_0x38b8('0x1f')](_0x1b2409=>_0x1b2409===_0x40814d['message']);if(RegExp(/^\.+.*(\,)*$/gm)[_0x38b8('0x20')](_0x40814d[_0x38b8('0x21')])||_0x40814d[_0x38b8('0x21')]===_0x38b8('0x22')||_0x40814d[_0x38b8('0x21')]==='Chấm'||_0x40814d['message']===_0x38b8('0x23')||_0x40814d[_0x38b8('0x21')]==='cham'||_0x262f86)_0x3b3260[_0x38b8('0x24')](_0x40814d[_0x38b8('0x25')]['id']);return _0x3b3260;},[])]);if(!_0x1d5968[_0x38b8('0x26')][_0x38b8('0x27')]){console[_0x38b8('0x28')](_0x38b8('0x29')+_0x59d6fd[_0x38b8('0x2a')]+_0x38b8('0x2b'));return _0x59d6fd;}const _0x1a23f5=await _0x1ddd9d(_0x1d5968[_0x38b8('0x26')][_0x38b8('0x27')]);const _0x559483=await _0x1a23f5[_0x38b8('0x1d')]();return await _0x3713b4(_0x559483);};return await _0x3713b4(_0x4b2db6);};const _0x14e77f=async(_0x1d5e15,_0x139db4,_0x4a2098,_0x3fdad5)=>{console[_0x38b8('0x28')](_0x38b8('0x2c'));const _0x3e4134=new FormData();_0x3e4134[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x9'),_0x139db4);_0x3e4134[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x19'),_0x4a2098);_0x3e4134[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x2d'),!![]);_0x3e4134[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x2e'),0x1);_0x53684f&&_0x3e4134[_0x38b8('0xe')](_0x38b8('0x2f'),0x1);const _0x48c867=async _0x1d5e15=>{if(_0x1d5e15[_0x38b8('0x2a')]<=0x0)return console[_0x38b8('0x28')](_0x38b8('0x30'));await _0x1ddd9d('https://www.facebook.com/ajax/groups/remove_member/?group_id='+_0x3fdad5+_0x38b8('0x31')+_0x1d5e15[0x0]+_0x38b8('0x32'),_0x38b8('0x33'),_0x3e4134);console[_0x38b8('0x28')](_0x1d5e15[0x0]+_0x38b8('0x34'));await _0x48c867(_0x1d5e15[_0x38b8('0x4')](0x1));};await _0x48c867(_0x1d5e15);};_0x422651(_0x139db4,_0x4a2098)['then'](_0x420c2b=>_0x523dd2(_0x4823f1,_0x420c2b))[_0x38b8('0x35')](_0x1e5892=>_0x14e77f(_0x1e5892,_0x139db4,_0x4a2098,_0x3fdad5));

HDSD: 
1. Click vào link post cần trảm
2. Dán code vào console và chạy
3. Sẽ có 2 popup hiện lên để các bác tùy chọn sẽ trảm ntn :))
Mặc định bộ lọc đã bao gồm (chấm, .) nên các bác không cần phải thêm. Mỗi từ khóa cách nhau dấu ','

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây